De vereniging Scouting IJsselgroep is beschreven in onderstaand figuur. Door reorganisaties binnen Scouting Nederland is naar verloop van de tijd de organisatiestructuur binnen Scouting IJsselgroep ook veranderd. De huidige structuur is daarom van 5 maart 2008. Scouting IJsselgroep maakt onderdeel uit van Scouting Nederland en Regio Scouting Achterhoek.

vereniging Scouting IJsselgroep

Scouting IJsselgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De vereniging kent een democratische organisatiestructuur die goed past bij het feitelijk functioneren van de scoutinggroep. Het democratisch gehalte van de vereniging wordt vormgegeven doordat het bestuur van de vereniging wordt benoemd en ontslagen door de leden (kaderleden en vertegenwoordigers), te weten de groepsraad. Door deze bevoegdheid hebben de leden (indirect) een belangrijke invloed op het beleid.

Groepsraad

Het hoogste orgaan binnen vereniging Scouting IJsselgroep is de Groepsraad. De Groepsraad is een orgaan op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken. De Groepsraad overleg minimaal twee keer per jaar. De leden van de groepsraad bestaan uit de volgende personen, welke ook een stemrecht hebben.

Een bestuurslid draagt zichzelf voor en worden gekozen door de Groepsraad. Bestuursleden stellen zichzelf verkiesbaar voor een periode van drie jaar, met een maximum van 3 termijnen. Voorwaarde om als bestuurslid bij Scouting IJsselgroep benoemd te kunnen worden is dat de kandidaat binnen een half jaar na benoeming een VOG kan overleggen.

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Groepsbegeleider
 • Lid beheer terrein en gebouwen
 • Lid financiële acties
 • Lid PR

Kaderleden, personen met een functie indien ze via SOL ingeschreven staan (leidinggevenden, vertrouwenscontactpersoon, verhuurder, praktijkbegeleider en andere commissieleden). Zij worden gekozen door de Groepsraad.

De oudervertegenwoordigers of vertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van jeugdleden van de groepsvereniging, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn, naast de leiding, het aanspreekpunt voor de andere ouders en jeugdleden. Andere ouders of jeugdleden die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij de VCPer of oudervertegenwoordiger of afgevaardigde terecht.

De oudervertegenwoordiger wordt gekozen door andere ouders/verzorgers die leden bij de speltak hebben. Het beleggen van zo’n verkiezing kan tijdens een informatieavond.

Op dit moment zijn 

 • Welpen: vacant
 • Scouts: Bram van Rooij
 • Explorers: Geraldine Stuivenberg
 • Roverscouts: Roawan van Slingerland (voorzitter roverscouts)
 • Stam: Renze Brummelman (stamcoördinator)

Daarnaast biedt de Groepsraad een Spreekstoel voor afgevaardigden van landelijke raad en regiobestuur (volgens HR Scouting Nederland). Zij hebben geen stemrecht.

beheerstichting Stichting NPV

Daarnaast bestaat er nog een St. Beh. Bel. Groepen V.O. Scouting te Gorssel, afgekort Stichting NPV.

De stichting is eigenaar van het terrein en de gebouwen. Dit betekent dat de stichting verantwoordelijk is voor het onderhoud van terrein en gebouwen. Zij verhuurt deze aan de vereniging Scouting IJsselgroep. De stichting heeft in feite niks van doen met de wekelijkse activiteiten van de groep. In het stichtingsbestuur zitten een aantal oud-leden van de IJsselgroep en de groepsvoorzitter van de vereniging.

Contact opnemen met de stichting kan via [email protected].