Verenigingsbestuur

Het bestuur is samen verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de groep. Dit bestaat onder andere uit een meerjarenplan, een jaarplan en het maken van de begroting. Ook vrijwilligersbeleid en de aanschaf van groepsmateriaal valt onder het beleid. Het bestuur schrijft hiervoor een plan, dat wordt voorgelegd aan de Groepsraad (Algemene Leden Vergadering). Wanneer het beleidsplan is goedgekeurd, wordt het door het bestuur uitgevoerd met hulp van ondersteunende teams.

Vergaderingen

Als bestuur besluit je samen hoe vaak je wilt vergaderen. Dat is minstens vier keer per jaar, maar in de praktijk komt het neer op één keer per maand of zes weken. Daarnaast heeft elk bestuurslid contact met één of meer ondersteunende teams, dat hem of haar helpt met een takenpakket dat binnen het bestuur is afgestemd. Het zal per team verschillen of het nodig is om deel te nemen aan de vergaderingen, en of er nog andere taken achter weg komen.

Groepsraad

Twee keer per jaar bereidt het bestuur een groepsraad voor. Eén keer per jaar wordt tijdens de groepsraad gestemd op het beleidsplan en de begroting. Bovendien doet het bestuur (financieel) verslag over het afgelopen jaar én worden verkiezingen gehouden voor nieuwe bestuursleden en eventuele andere functies. In principe worden bestuursleden benoemd voor drie jaar en treden af volgens een schema van aftreden. Er geldt een maximum van drie termijnen. Ook andere functies worden benoemd voor drie jaar.

 

Functies