Vereniging Scouting IJsselgroep

De vereniging Scouting IJsselgroep is opgericht in september 1945. In een lokaal krantje werd een advertentie geplaatst voor “het spel der verkennen”. De eerste opkomst vond plaats bij de muziekkoepel achter de Roskam.

Na een aantal jaren door Gorssel te hebben gezworven, werd in 1956 een locatie gevonden aan de Kwekerijweg.

In 2021 is Scouting IJsselgroep bezig met een nieuw Troephuis.

Missie

Scouting IJsselgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Visie

Scouting IJsselgroep is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In actief samenspel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren leden eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Kernwaarden zijn: Vriendschap, Outdoor en Traditie.

Vriendschap

Door vriendschappen ontstaat een prettige sfeer in de groep, waardoor scouting nóg leuker wordt! Bij ons ontstaan vriendschappen voor het leven.

Outdoor

Natuur wordt niet alleen gezien als spelomgeving, maar ook als opvoedende waarde. Bijvoorbeeld door bushcraft, kamperen en outdoor cooking.

Traditie

Scouting kent verschillende tradities en gebruiken. Deze tradities vormen onze normen en waarden en zijn hiermee het fundament van Scouting

Organisatiestructuur

Scouting IJsselgroep bestaat uit een vereniging (Scouting IJsselgroep, KVK 08172128) en een stichting (St. Beh. Bel. V.O. Scouting te Gorssel, KVK 41038831). Deze structuur is door reorganisaties binnen Scouting Nederland per 5 maart 2008 ontstaan. Scouting IJsselgroep maakt onderdeel uit van Scouting Nederland en Regio Scouting Achterhoek. De organisatie Scouting IJsselgroep bestaat origineel sinds september 1945.

Vereniging Scouting IJsselgroep

Scouting IJsselgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De vereniging kent een democratische organisatiestructuur die goed past bij het feitelijk functioneren van de scoutinggroep. Het democratisch gehalte van de vereniging wordt vormgegeven doordat het bestuur van de vereniging wordt benoemd en ontslagen door de leden (kaderleden en vertegenwoordigers), te weten de groepsraad. Door deze bevoegdheid hebben de leden (indirect) een belangrijke invloed op het beleid.

Akte van Oprichting

Vereniging Scouting IJsselgroep

.pdf, 1,7MB

Groepsraad

Het hoogste orgaan binnen vereniging Scouting IJsselgroep is de Groepsraad. De Groepsraad is een orgaan op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken. De Groepsraad overleg minimaal twee keer per jaar. De leden van de groepsraad bestaan uit de volgende personen, welke ook een stemrecht hebben.

Het bestuur bestaat onder andere uit ouders van leden, oud leden en oud-leiding. Taken omvatten het regelen van lidmaatschap, financiën en gebouwen- en terreinbeheer. Daarnaast organiseert het bestuur financiële acties en zorgt voor hand- en spandiensten en andere acties om de taak van de speltakleiding gemakkelijker te maken.

Een bestuurslid draagt zichzelf voor en worden gekozen door de Groepsraad. Bestuursleden stellen zichzelf verkiesbaar voor een periode van drie jaar, met een maximum van 3 termijnen. Voorwaarde om als bestuurslid bij Scouting IJsselgroep benoemd te kunnen worden is dat de kandidaat binnen een half jaar na benoeming een VOG kan overleggen.

Het bestuur bestaat uit leden met de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Groepsbegeleider
 • Lid beheer terrein en gebouwen
 • Lid financiële acties
 • Lid PR

Kaderleden, personen met een functie indien ze via SOL ingeschreven staan (leidinggevenden, vertrouwenscontactpersoon, verhuurder, praktijkbegeleider en andere commissieleden). Zij worden gekozen door de Groepsraad.

De oudervertegenwoordigers of vertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van jeugdleden van de groepsvereniging, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn, naast de leiding, het aanspreekpunt voor de andere ouders en jeugdleden. Andere ouders of jeugdleden die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij de VCPer of oudervertegenwoordiger of afgevaardigde terecht.

De oudervertegenwoordiger wordt gekozen door andere ouders/verzorgers die leden bij de speltak hebben. Het beleggen van zo’n verkiezing kan tijdens een informatieavond.

Op dit moment zijn 

 • Welpen: Michiel Pelgrum
 • Scouts: vacant
 • Explorers: Geraldine Stuivenberg
 • Roverscouts: Jeroen Schuitemaker (voorzitter roverscouts)
 • Stam: Renze Brummelman (stamcoördinator)

Daarnaast biedt de Groepsraad een Spreekstoel voor afgevaardigden van landelijke raad en regiobestuur (volgens HR Scouting Nederland). Zij hebben geen stemrecht.

Beheerstichting St. Beh. Bel. V.O. Scouting te Gorssel

Daarnaast bestaat er nog een St. Beh. Bel. Groepen V.O. Scouting te Gorssel, afgekort Stichting.

De stichting is eigenaar van het terrein en de gebouwen. Dit betekent dat de stichting verantwoordelijk is voor het onderhoud van terrein en gebouwen. Zij verhuurt deze aan de vereniging Scouting IJsselgroep. De stichting heeft in feite niks van doen met de wekelijkse activiteiten van de groep. In het stichtingsbestuur zitten een aantal oud-leden van de IJsselgroep en de groepsvoorzitter van de vereniging.

Contact opnemen met de stichting kan via [email protected].

Visie

Scouting IJsselgroep is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In actief samenspel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren leden eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Kernwaarden zijn: Vriendschap, Outdoor en Traditie.