Sociale Veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting IJsselgroep vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Scouting IJsselgroep heeft aantal vrijwilligers die niets anders doen dan het coachen en begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan de kwaliteit van het scoutingavontuur.

Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt. Zo geldt het vier-ogen-principe: leden zijn nooit alleen met één leiding. Binnen teams spreekt men elkaar aan op ongewenst gedrag.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers (kaderleden, buitengewone leden en plusscouts) verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat kaderleden, buitengewone leden en plusscouts een functie kunnen uitoefenen.

In het huishoudelijk reglement is de VOG-verplichting opgenomen voor alle vrijwilligers (kaderleden, buitengewone leden en plusscouts), ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden.

Dus niet alleen voor leiding, maar bij voorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren,
materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd.
Iedere VOG is maximaal 3 jaar geldig en dient op tijd hernieuwd te worden

Vertrouwenscontactpersoon (VCPer)

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenscontactpersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Maak kennis met onze vertrouwenscontactpersonen op deze pagina.

Gedragscode

Scouting IJsselgroep vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Scouting IJsselgroep heeft een pestprotocol opgezet. Het doel van dit protocol is uiteenzetten wat wij onder pesten verstaan en hoe wij omgaan met pesterijen. Als vereniging heeft de IJsselgroep ook te maken met omgangsvormen tussen leden. Ook pesten kan voorkomen binnen de vereniging. Het gebeurt gelukkig niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als scoutinggroep een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Roken, drugs en alcohol

Er wordt geen alcohol verstrekt aan leden die jonger zijn dan 18 jaar. Roken bij en door jeugdleden is niet toegestaan. Gebruik van drugs is bij wet verboden en geldt ook voor leden van de groep. Hier geldt een zero-tolerancebeleid. Gebruik van drugs tijdens activiteiten van de groep leidt onherroepelijk tot royering van het lidmaatschap.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen wij onder andere in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze vereniging. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Het kunnen overleggen van een VOG is noodzakelijk voor het aangaan van de proefperiode.

Team sociale veiligheid van Scouting Nederland

Als wij te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag dan nemen wij contact op met team sociale veiligheid van Scouting Nederland. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: [email protected][email protected].